13.05.2017 - Krajská výstava psů Hradec Králové, areál Stříbrný rybník, Lhotecká 183/95, 500 09 Hradec Králové - Malšova Lhota


Speciální výstava pro plemeno ANGLICKÝ BULDOK
(s titulem Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, CAJC ČR, CAC ČR, Vítěz speciální výstavy, BOJ, BOV, BOS, BOB) při Krajské výstavě HK
I. uzávěrka: 2. 4. 2017
II. uzávěrka: 16. 4. 2017
http://vystavahradec.cz/propozice.html
on-line přihlášení: www.dogoffice.cz

 

Klubová výstava Bulldog Clubu
bez zadávání titulu Klubový Vítěz

sobota 06. 05. 2017
Dětřichov u Svitav – Rekreační zařízení Vysoké pole
Posuzovatel: pan Miroslav Václavík

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
I. 09.04. 2017
II. 16.04. 2017

PROPOZICE                     PŘIHLÁŠKA

 


 

Členská schůze se bude konat 25.03.2017 od 11:00 v restauraci U Bílého koníčka, ul. Hornoměstská 348/5, 594 01 Velké Meziříčí
http://www.ubilehokonicka.cz/cs/restaurace
v případě zájmu alespoň 3 chovatelů se bude konat bonitace

KV bez zadávání titulu Klubový vítěz: 06.05.2017 - Dětřichov u Svitav - posuzovatel: p. Miroslav Václavík, bonitace: p. Miroslav Václavík
KV se zadáváním titulu Klubový vítěz: 09.09.2017 - Nižbor u Berouna - posuzovatel pan P. Roosenboom - BE.

 

 

Zápis - Schůze chovatelských klubů 4.6.2016, pořádaná ČMKU

• Představení nového webu ČMKU, který bude uveden do provozu koncem června

• Apel ČMKU na jednotlivé chovatelské kluby, aby při řešení stížností od členů bylo využito nejdříve všech možných vnitřních postupů uvnitř klubu, až v případě neshody se mají obracet na ČMKU.
Totéž platí pro jednotlivé členy, nejdříve se obracet na svůj klub a ne přímo na ČMKU.

• Změny v řádu rozhodčích – tento mohl být připomínkován loňský rok. Pokud si rozhodčí zažádá o rozšíření aprobace pro skupinu, oslovuje chovatelské kluby, které mají vyjádřit svůj souhlas a
v případě nesouhlasu s tímto rozhodčím musí chovatelský klub uvádět konkrétní důvod. Nestačí uvést jen důvod, že daného rozhodčího nezná.

• Pokud se obrátí někdo z rozhodčích nebo adeptů na klub ohledně školení pro plemeno, klub se může v rámci školení vyjádřit k problematice posuzování plemene a uvést na co se má rozhodčí
při posuzování plemene zaměřit, na co by měl být kladen větší důraz při posuzování. Toto vše pouze z hlediska vystavování plemene, neuvádět záležitosti, které má daný klub třeba stanoveny
pouze pro chovnost.

• Představení veterinární laboratoře VEMODIA, a.s., která se stala spolupracující laboratoří s ČMKU. Tato laboratoř provádí genetické profilování zvířat, molekulární diagnostiku mikroorganismů
a genetickou identifikaci zvířat. Přednášela MUDr. Soňa Peková, PhD. Celkově bylo naznačeno, že tlak na zařazení plošných DNA zdravotních testů a profilů jednotlivých zvířat sílí a ČMKU i FCI
se k tomuto staví kladně. Mnohé kluby již dnes mají jako podmínku pro chovnost právě vyhotovení genetického profilu s vazbou na nemoci daného plemene i DNA profilu.

Bylo zde namítáno, že mnohé zahraniční chovatelské organizace neberou v potaz výsledky vyhodnocené v laboratořích z naší země, byť je laboratoř plně certifikovaná a splňuje veškeré normy.
Paní MUDr. Peková sdělila, že toto nelze zpochybňovat, pokud k tomuto dojde, laboratoř se může proti tomuto právně bránit a měla by být o tomto informována. Bližší informace o nabízených
vyšetřeních a službách naleznete, spolu c cenou, na webových stránkách www.vemodia.cz

• Upozornění, že chovatelský klub nesmí zakázat chov určitého plemene psů, toto může učinit pouze soud. Dále bylo uváděno, že pokud klub učiní kárné opatření v důsledku prohřešku chovatele,
může takto učinit pouze 1x, 1 provinění je rovno 1 trestu. V případě např. vyloučení z klubu musí nadále poskytovat klub chovatelský servis. Nesmí být aplikováno více kárných opatření s návazností
na jeden prohřešek.

• Krátká diskuze na téma množírny V současné době vznikají v parlamentu ČR 2 návrhy ohledně ověřování psů a také vzniká a pracuje se na změně vyhlášky ohledně chovu psů a podmínek pro
jejich chov (rozměry kotců… apod.) ČMKU spolupracuje na změnách těchto vyhlášek.

Zazněl návrh, aby byl ČMKU vypracován návrh kupní smlouvy, který by byl k dispozici pro jednotlivé kluby a jejich členy. Návrh byl přijat a bylo přislíbeno vypracování vzoru kupní smlouvy.

• Zazněla myšlenka elektronické komunikace mezi ČMKU, členy a poradci chovů. O této možnosti se uvažuje, do budoucna bude vypracován elektronický systém, podobně jako Dogoffice. Aby se
snížily náklady na poštovní agendu mezi poradci, členy a ČMKU ohledně hlášení vrhů a krytí a také aby vše bylo zjednodušeno.

• Dotaz, proč klubům kteří si navrhují každoročně jednotlivé rozhodčí na výstavy není vyhověno a zpravidla na výstavách posuzují jiní rozhodčí, než byli navrženi, i v případě, že se více klubů domluví
na jednotlivých jménech. ČMKU odpovídá, že kluby sice mají možnost si navrhnout jednotlivé posuzovatele, ale konečné stanovisko je na pořadateli dané výstavy. A ten má konečné slovo.

Také zaznělo upozornění, že pokud si klub navrhne tř. zahraničního posuzovatele a pořadatel mu vyjde vstříc, může pak následovat DOÚČTOVÁNÍ nákladů na posuzovatele právě klubu, který
posuzovatele navrhnul. Částky jsou poté mnohdy příliš vysoké pro jednotlivé menší kluby.

• Představení novinek v systému Dogoffice pro kluby, jako pořadatele výstav. Lze i dojednat přímé napojení Dogoffice na stránky jednotlivých klubů, kde poté jsou vidět přímo výsledky z pořádané
výstavy, jako to má kupříkladu výstava psů Praha. Klub se v případě zájmu může spojit s paní Novákovou ČMKU, která má toto na starosti nebo přímo s IT Ing. Pavel Čapek. Kontakty předávám
vedení klubu.

Další podrobné představení novinek v Dogoffice, určených pro pořadatele a zadavatele výstav do systému, také předávám vedení klubu.
 

Za Bulldog club ČR, se schůze chovatelských klubů, pořádané ČMKU, účastnila a zápis vytvořila: Hološková Pavla - Leneyco

 

 

Nová smlouva o poskytování služeb ze strany ČMKU klubům -platná od 01.1.2016:


1. Bude vydávat čísla zápisu (tetovací čísla) pro vrh po předložení (zaslání) přihlášky/žádosti do 5 pracovních dnů.
2. Bude vystavovat čtyřgenerační průkaz původu do 1 měsíce po obdržení řádně a úplně vyplněných podkladů potvrzených hlavním poradcem chovu (HPCH) nebo pověřeným zástupcem klubu.
V případě prokázaného nedodržení této lhůty zaviněného ČMKU bude snížen její podíl na poplatcích uvedený v ceníku služeb, a to u jednoho vrhu o 100,- Kč za každý započatý měsíc prodlení.
Strany se dohodly, že o tuto částku bude pak sníženo vyúčtování nákladů konkrétnímu chovateli. Pro určení prodlení je rozhodný den vystavení průkazu původu v případě domluveného osobního
odběru průkazů původu chovatelem a nebo odevzdání průkazu původu k odeslání přepravci v případě zaslání průkazů původu poštou.
3. Bude vystavovat duplikáty průkazů původu po uplynutí jednoho měsíce po zveřejnění ztráty na internetových stránkách ČMKU, a to bezprostředně po uplynutí této lhůty.
4. Bude vystavovat další přílohy průkazu původu do 10 pracovních dnů od podání, resp. doručení žádosti.
5. Bude zapisovat importované jedince v úřední dny na počkání, v ostatních případech do 10 pracovních dnů od podání, resp. doručení žádosti.
6. Bude provádět přeregistrace chovných jedinců, zakládat karty chovných jedinců, vydávat knihy krytí a odchovů do 10 pracovních dnů od podání, resp. doručení žádosti.
7. Bude provádět doplňky zápisů do databáze plemene, pokud to bude klub požadovat, a to v termínu dle vzájemné dohody stran této smlouvy.
8. Klub se s ČMKU dohodl, že veškeré informace a dokumentace vzniklá v souvislosti s vedením PK je vlastnictvím klubu a ten má také výhradní právo na jejich využití a nakládání s nimi.
Na informace týkající se plemen jakožto celku mají právo všechny kluby plemeno zastřešující.
9. Tato smlouva je sjednána na dobu neurčitou. Kterákoli ze smluvních stran od ní může odstoupit jen na základě písemné výpovědi s tím, že výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná prvým
dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Zkrátit tuto dohodnutou výpovědní lhůtu lze pouze na základě písemného souhlasu
obou účastníků této smlouvy. Strany se dále zavazují, že zároveň s ukončením této smlouvy bude mezi nimi provedeno vzájemné majetkové vypořádání.
Vyhotovené doklady a zápisy budou zasílány na dobírku prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přímo členům klubu, resp. konkrétnímu chovateli.